HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys在這兩年的星戰幾乎都會是曼達洛與複製人之戰的題材居多,最近這一波上市的是501團的複製人,至於隊長雷克斯大約預計會到10~11月左右才會有機會發售,說真的我當時要決定入手這隻501團很猶豫到底要買普通版就好,還是豪華版!! 讓我猶豫了不少時間,最後看在他的配件中附上了3組頭盔與那一把戈特林機砲就就決定衝TMS023豪華版了

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人

HotToys TMS023 StarWars 501團 複製人
2021-09-13 10:12 發佈
評分
複製連結